ค้นหารหัสจับของสมนาคุณของท่าน
สำหรับบุคคลทั่วไป กรุณาใส่เลขบัตรประชาชน สำหรับร้านค้า กรุณาใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สิทธิ์ลุ้น Toyota Altis (limo) และ Toyota Hilux Revo เป็นผู้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 62 – 31 ม.ค. 63 โดยใช้รหัสขึ้นต้นด้วย Y และสำหรับรางวัลอื่นๆ เป็นผู้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22- 31 ม.ค. 63 ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย F (ประชาชน) และ S (ร้านค้า)
เงื่อนไขและรายละเอียด
 • กติกา
  • 1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมรายการ "ชิมช้อปใช้"
   1. ผู้ร่วมรายการ “ชิมช้อปใช้ ลุ้นโชคใหญ่” สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการ ”ชิมช้อปใช้ ” เมื่อใช้จ่ายผ่านแอปฯเป๋าตัง ช่อง G-Wallet2 กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ “ ชิมช้อปใช้ ” ช่อง G-Wallet2 ทุกยอดการใช้จ่ายสะสมครบ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 – 31 มกราคม พ.ศ. 2563 จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นของสมนาคุณ จำนวน 545 ของสมนาคุณ
   2. สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ที่รับช่อง G-Wallet2 ทุกใบสลิปรับเงินด้วยแอปฯถุงเงิน โดยการสแกน QR Code ที่ได้จากแอปฯเป๋าตัง ช่อง G-Wallet2 ตั้งแต่ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 – 31 มกราคม พ.ศ. 2563 จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นทองคำแท่ง จำนวน 136 แท่ง
   2. กติกาการร่วมลุ้นของสมนาคุณ
   1. ผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ลุ้นชิงของสมนาคุณ จำนวน 545 ของสมนาคุณ รายละเอียดดังนี้
    1. เมื่อใช้จ่ายผ่านแอปฯเป๋าตัง ช่อง G-Wallet2 กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ “ ชิมช้อปใช้ ” ช่อง G-Wallet2 ทุกยอดการใช้จ่ายสะสมครบ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 – 31 มกราคม พ.ศ. 2563 จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นของสมนาคุณ จำนวน 545 ของสมนาคุณ
   2. ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ช่อง G-Wallet2 ลุ้นชิงทองคำแท่ง จำนวน 136 แท่ง รายละเอียดดังนี้
    1. เมื่อร้านค้ารับชำระเงินด้วยแอปฯ ถุงเงิน โดยการสแกน QR Code ที่ได้จากแอปฯเป๋าตัง ช่อง G-Wallet2 ของลูกค้าที่ได้รับสิทธิมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ทุกใบสลิปรับเงิน ตั้งแต่ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 – 31 มกราคม พ.ศ. 2563 จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นทองคำแท่ง จำนวน 136 แท่ง

   หมายเหตุ

   • ผู้มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ ที่ระบุในข้อ 1 และ 2 นั้น ข้อมูล 1) หมายเลขโทรศัพท์ และ 2) ชื่อ-นามสกุล จะต้องตรงกับข้อมูลในระบบของผู้ได้รับสิทธิ หรือข้อมูลร้านค้ามาตรการ ”ชิมช้อปใช้” เท่านั้น หากข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าเป็นโมฆะ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบแต่อย่างใด
   • ร้านค้าที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ ที่ระบุในข้อ 2 จะต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ที่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% โดยจะต้องไม่ใช่ร้านค้าประเภททั่วไป และจะต้องมีข้อมูล 1)ชื่อร้านค้า 2)หมายเลขโทรศัพท์ ต้องตรงกับข้อมูลผู้ลงทะเบียนร้านค้ามาตรการ”ชิมช้อปใช้” เท่านั้น หากข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าเป็นโมฆะ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบแต่อย่างใด
 • ของสมนาคุณ
  • 3. รายละเอียดของสมนาคุณ
   ผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ลุ้นชิงของสมนาคุณ จำนวน 545 ของสมนาคุณ รวมมูลค่า 10,593,925 บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
   • Toyota Altis (limo) มูลค่า 829,000บาท จำนวน 1 คัน รวมมูลค่า 829,000 บาท
   • Toyota Hilux Revo (Smart cab Z Edition 4X2 2.4J Plus) มูลค่า 595,000 บาท จำนวน 3 คัน รวมมูลค่า 1,785,000 บาท
   • Honda PCX150 (2019) มูลค่า 83,300 บาท จำนวน 16 คัน รวมมูลค่า 1,332,800 บาท
   • TV Samsung 55” UHD RU7400 มูลค่า 19,900 บาท จำนวน 32 เครื่อง รวมมูลค่า 636,800 บาท
   • ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท มูลค่า 21,350 บาท จำนวน 64 แท่ง รวมมูลค่า 1,366,400 บาท
   • ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ มูลค่า 10,825 บาท จำนวน 429 แท่ง รวมมูลค่า 4,643,925 บาท
   ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ช่อง G-Wallet2 ลุ้นชิงของสมนาคุณ จำนวน 136 ของสมนาคุณ รวมมูลค่า 1,640,600 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
   • ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท มูลค่า 21,350 บาท จำนวน 16 แท่ง รวมมูลค่า 341,600 บาท
   • ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ มูลค่า 10,825 บาท จำนวน 120 แท่ง รวมมูลค่า 1,299,000 บาท
   หมายเหตุ
   • การจับของสมนาคุณแต่ละครั้ง ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณเพียงแค่ 1 ของสมนาคุณ โดยเป็นของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น
 • การจับของสมนาคุณและประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  • 4. การจับและประกาศของสมนาคุณ
   4.1 จับของสมนาคุณผู้ที่ได้รับสิทธิ “ชิมช้อปใช้ ” จะจับทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้
   1. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 ธ.ค. 62. ณ กระทรวงการคลัง
    (1) Honda PCX150 (2019) จำนวน 4 คัน รวมมูลค่า 333,200 บาท
    (2) TV Samsung 55” UHD RU7400 จำนวน 8 เครื่อง รวมมูลค่า 159,200 บาท
    (3) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 16 แท่ง รวมมูลค่า 341,600 บาท
    (4) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 106 แท่ง รวมมูลค่า 1,147,450 บาท
    ของสมนาคุณที่ 1- 4 จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 62 – 15 ธ.ค. 62
    (5) Toyota Hilux Revo จำนวน 1 คัน รวมมูลค่า 595,000 บาท (Smart cab Z Edition 4X2 2.4J Plus)
    ของสมนาคุณที่ 5 จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 62 – 15 ธ.ค. 62
   2. ครั้งที่ 2 จับของสมนาคุณในวันที่ 3 ม.ค. 63. ณ กระทรวงการคลัง
    (1) Honda PCX150 (2019) จำนวน 4 คัน รวมมูลค่า 333,200 บาท
    (2) TV Samsung 55” UHD RU7400 จำนวน 8 เครื่อง รวมมูลค่า 159,200 บาท
    (3) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 16 แท่ง รวมมูลค่า 341,600 บาท
    (4) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 106 แท่ง รวมมูลค่า 1,147,450 บาท
    ของสมนาคุณที่ 1- 4 จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
    (5) Toyota Hilux Revo จำนวน 1 คัน รวมมูลค่า 595,000 บาท (Smart cab Z Edition 4X2 2.4J Plus)
    ของสมนาคุณที่ 5 จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62
   3. ครั้งที่ 3 จับของสมนาคุณในวันที่ 10 ม.ค. 63. ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
    (1) Honda PCX150 (2019) จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 166,600 บาท
    (2) TV Samsung 55” UHD RU7400 จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่า 79,600 บาท
    (3) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 8 แท่ง รวมมูลค่า 170,800 บาท
    (4) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 53 แท่ง รวมมูลค่า 573,725 บาท
    โดยจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 7 ม.ค. 63
   4. ครั้งที่ 4 จับของสมนาคุณในวันที่ 17 ม.ค. 63. ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
    (1) Honda PCX150 (2019) จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 166,600 บาท
    (2) TV Samsung 55” UHD RU7400 จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่า 79,600 บาท
    (3) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 8 แท่ง รวมมูลค่า 170,800 บาท
    (4) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 53 แท่ง รวมมูลค่า 573,725 บาท
    โดยจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 63 – 14 ม.ค. 63
   5. ครั้งที่ 5 จับของสมนาคุณในวันที่ 24 ม.ค. 63 ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
    (1) Honda PCX150 (2019) จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 166,600 บาท
    (2) TV Samsung 55” UHD RU7400 จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่า 79,600 บาท
    (3) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 8 แท่ง รวมมูลค่า 170,800 บาท
    (4) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 53 แท่ง รวมมูลค่า 573,725 บาท
    โดยจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 – 21 ม.ค. 63
   6. ครั้งที่ 6 จับของสมนาคุณในวันที่ 3 ก.พ. 63. ณ กระทรวงการคลัง
    (1) Honda PCX150 (2019) จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 166,600 บาท
    (2) TV Samsung 55” UHD RU7400 จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่า 79,600 บาท
    (3) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 8 แท่ง รวมมูลค่า 170,800 บาท
    (4) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 58 แท่ง รวมมูลค่า 627,850 บาท
    ของสมนาคุณที่ 1- 4 จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 63 – 31 ม.ค. 63
    (5) Toyota Hilux Revo จำนวน 1 คัน รวมมูลค่า 595,000 บาท (Smart cab Z Edition 4X2 2.4J Plus)
    (6) Toyota Altis (limo) จำนวน 1 คัน รวมมูลค่า 829,000 บาท
    ของสมนาคุณที่ 5 - 6 จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 62 – 31 ม.ค. 63
   4.2 การจับของสมนาคุณร้านค้าที่ได้รับสิทธิ “ชิมช้อปใช้ ” ช่อง G-Wallet2 จะจับทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้
   1. ครั้งที่ 1 จับของสมนาคุณในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ณ กระทรวงการคลัง
    (1) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 4 แท่ง รวมมูลค่า 85,400 บาท
    (2) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 30 แท่ง รวมมูลค่า 324,750 บาท
    โดยจะเป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 62 – 15 ธ.ค. 62
   2. ครั้งที่ 2 จับของสมนาคุณในวันที่ 3 ม.ค. 63 ณ กระทรวงการคลัง
    (1) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 4 แท่ง รวมมูลค่า 85,400 บาท
    (2) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 30 แท่ง รวมมูลค่า 324,750 บาท
    โดยจะเป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
   3. ครั้งที่ 3 จับของสมนาคุณในวันที่ 10 ม.ค. 63 ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
    (1) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 2 แท่ง รวมมูลค่า 42,700 บาท
    (2) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 15 แท่ง รวมมูลค่า 162,375 บาท
    โดยจะเป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 7 ม.ค. 63
   4. ครั้งที่ 4 จับของสมนาคุณในวันที่ 17 ม.ค. 63 ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
    (1) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 2 แท่ง รวมมูลค่า 42,700 บาท
    (2) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 15 แท่ง รวมมูลค่า 162,375 บาท
    โดยจะเป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 63 – 14 ม.ค. 63
   5. ครั้งที่ 5 จับของสมนาคุณในวันที่ 24 ม.ค. 63 ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
    (1) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 2 แท่ง รวมมูลค่า 42,700 บาท
    (2) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 15 แท่ง รวมมูลค่า 162,375 บาท
    โดยจะเป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 – 21 ม.ค. 63
   6. ครั้งที่ 6 จับของสมนาคุณในวันที่ 3 ก.พ. 63 ณ กระทรวงการคลัง
    (1) ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 2 แท่ง รวมมูลค่า 42,700 บาท
    (2) ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 15 แท่ง รวมมูลค่า 162,375 บาท
    โดยจะเป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 63 – 31 ม.ค. 63
   4.3 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

   4.4 สิทธิ์ 1 สิทธิ์ ถือเป็น 1 ชิ้นส่วนในการจับของสมนาคุณ

   4.5 ธนาคารกรุงไทย จะดำเนินการจับของสมนาคุณผู้โชคดี และของสมนาคุณสำรองจำนวน 30 รายชื่อ ทุกรอบที่มีการจับของสมนาคุณตามวันที่ที่ระบุในข้อ 4.1 และ 4.2

   4.6 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณมากกว่า 1 ของสมนาคุณ แต่ในการจับของสมนาคุณแต่ละครั้ง ผู้ร่วมรายการมีสิทธิได้รับของสมนาคุณเพียงแค่ 1 ของสมนาคุณโดยเป็นของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น

   4.7 บริษัท บเรนเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) (“บริษัท”) จะแจ้งผลการจับของสมนาคุณให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบมาตรการ”ชิมช้อปใช้” หากบริษัท ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 30 วัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป และบริษัท จะจัดส่งจดหมายยืนยันผู้โชคดีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับของสมนาคุณ

 • กติกาการรับของสมนาคุณ
   1. ผู้โชคดีที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
   2. ผู้โชคดีที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับของสมนาคุณ เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เป็นต้น
   3. ผู้โชคดีที่ได้รับของสมนาคุณต้องลงนามในเอกสาร และนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับของสมนาคุณ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
    (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    (2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    (3) จดหมายยืนยันผู้โชคดีจากทางบริษัท
    (4) หนังสือรับรองและยืนยันสำหรับการรับของสมนาคุณ
   4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณตามที่ทางธนาคารกรุงไทยพิจารณาเห็นสมควร ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้โชคดีไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในข้อ 1 ภายในระยะเวลาที่ บริษัท เห็นสมควร (2) ผู้โชคดีนำหลักฐานมาแสดงไม่ครบตามที่ระบุในข้อ 3 (3) ผู้โชคดีสละสิทธิ์รับของสมนาคุณ
   5. พนักงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการจัดส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณสำหรับกิจกรรมนี้
   6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
   7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับของสมนาคุณ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ใดๆ
   8. ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
   9. วัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้” โดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัท จะปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข วันเวลาสถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ และจะไม่ดำเนินการอื่นใดอันผิดกฎหมาย
   10. หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้โชคดีที่ได้รับของสมนาคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้กระเป๋าเงินช่อง G-Wallet 2 หรือร้านค้าที่รับชำระด้วยแอปฯถุงเงิน ใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปฯ ถุงเงิน ดังกล่าว โดยทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุนไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับของสมนาคุณ และหากได้รับไปแล้ว จะต้องคืนของสมนาคุณทันที และ/หรือชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งอาจต้องรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ทั้งนี้ ผู้ได้รับของสมนาคุณจะต้องลงนามในหนังสือรับรองและยืนยันสำหรับการรับของสมนาคุณให้แก่ธนาคารด้วย