ขณะนี้ ครบระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ ชิมช้อปใช้
(ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563)

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในมาตรการฯ